Leeftijd en leerplicht

Op onze school is er voor nieuwe leerlingen die nog geen 4 jaar zijn een wenmoment van 5 dagdelen. In overleg met de ouders spreken we enkele dagdelen af, waarop uw kind mag komen kijken. Het initiatief om tot afspraken te komen gaat van de leerkracht uit, maar niets let u om zelf contact op te nemen als de tijd nadert.


Bijzondere regeling:

  •  Kinderen die binnen 4 weken ná het begin van het schooljaar 4 jaar worden, mogen (als ze daar aan toe zijn), vanaf het begin van het schooljaar gedurende de ochtenden op school komen. Een en ander in overleg tussen ouders en school (directie en leerkrachten). Om verzekeringstechnische en inspectieredenen mogen wij hier niet van afwijken.
  • Kinderen die na deze 4 weken, maar vóór de herfstvakantie 4 jaar worden, mogen 5 dagdelen komen “oefenen” voordat zij jarig zijn.


Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind naar school toe komen en wordt het ook echt ingeschreven. Wordt uw kind 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar dan start hij/zij het volgend schooljaar.

Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig en moet het wettelijk gezien naar school. Voor die kinderen, waarvoor dit allemaal nog te veel is, bestaat de mogelijkheid om gedurende 5 uren per week afwezig te zijn. Voor die kinderen, waarvoor ook dit nog niet toereikend is, bestaat dan nog eens de mogelijkheid om via een verzoek aan de schoolleiding nog eens 5 uren extra te krijgen.

Contactgegevens leerplicht: tel. 073-6155155 of via leerplicht@s-hertogenbosch.nl. Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u nadere informatie vinden: https://www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht/


Uw kind voor het eerst naar school

Wij nodigen de toekomstige ouders/verzorgers eerst uit voor een kennismakingsgesprek, gekoppeld aan een rondleiding onder schooltijd. Op deze manier krijgen de ouders een duidelijk en goed beeld van ons kindcentrum. Deze kennismaking en rondleiding wordt verzorgd door de directeur.

Aan de hand van interne criteria als groepsgrootte, samenstelling van de groep, aard van de groep, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de ouders, wordt uw kind in een van de kleutergroepen geplaatst.

Wanneer uw kind voor het eerst op EC ’t Sparrenbos komt, willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling die het kind al heeft doorgemaakt. Kinderen van een ander kinderdagverblijf dan Kanteel worden d.m.v. een duidelijke overdracht goed in beeld gebracht. Komen de kinderen van het kinderdagverblijf/peuterarrangement van Kanteel, dan heeft er al een “warme overdracht” plaatsgevonden tussen pedagogisch medewerkers 0-4 en de groepsleerkrachten van groep 1/ 2 van ons Educatief Centrum.

Enkele weken nadat uw kind is gestart op school vindt er een gesprek plaats tussen ouders/verzorgers en leerkracht(en). Daarin worden allerlei zaken zoals ontwikkeling, sociale contacten en welbevinden besproken.

Uw kind wordt gevolgd door middel van observaties en diverse toetsen van ons leerlingvolgsysteem:

  • Wij hanteren een observatie-instrument in de groepen 1-2. Op vaste momenten vullen we de lijsten in en bevindingen nemen we tijdens de 10-minutengesprekken door met ouders/verzorgers.
  • Ook de leerlingen van de groepen 1-2 ontvangen een rapport. In het rapport geven we aan welke ontwikkelingsgegevens in relatie zijn tot de leeftijd (c.q. vóór of achter zijn in relatie tot de leeftijd). Het observatie-instrument gebruiken we als leidraad bij de invulling van de rapportage. Ook de groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport.
  • Onze school hanteert een ‘Toetskalender’, waarbij we leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 volgen in hun ontwikkeling aan de hand van o.a. Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De resultaten bespreken we met de ouders/verzorgers tijdens de ouder/kind gesprekken