Organisatie

Basisschool ’t Sparrenbos telt bij aanvang van het schooljaar 2021/2022 358 leerlingen, die verdeeld zijn over 15 groepen volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat onze kinderen van dezelfde leeftijd in een groep uniform onderwijs aangeboden krijgen, met dezelfde prestatie-eisen. Een uitzondering daarop is de kleuterperiode. Leerlingen uit groep 1 en 2 zitten samen bij elkaar om zo spelenderwijs van en met elkaar te leren. Gedurende het schooljaar zullen er, voornamelijk in de groepen 1/2 nog kinderen instromen zodra zij 4 jaar worden. Jaarlijks stellen we in maart vast met hoeveel groepen de school in het nieuwe schooljaar kan starten. Dit is mede afhankelijk van het leerlingenaantal op 1 oktober daaraan voorafgaande. Voor de zomervakantie maken we bekend welke leerkrachten de groepen zullen gaan begeleiden.

De groepssamenstelling wordt jaarlijks kritisch bekeken n.a.v. verschillende criteria, in verband met de groepsgrootte, de aard van de groepssamenstelling en het groepsniveau. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Zowel de onder- als de bovenbouwlocatie is dusdanig ingericht, dat we het onderwijs kleinschalig organiseren met veel mogelijkheden voor samenwerking zowel in kleinere als in grotere groepen. Dit geldt ook voor de speelplaatsen en de plaatsen voor bewegingsonderwijs (eigen speel­zaal en sporthal de Hazelaar). Wij proberen ook steeds te werken met groepsdoorbrekende organisaties bij diverse vak-en vormingsgebieden zoals bij lezen, rekenen en de creatieve vakken.


OnderbouwlocatieBovenbouwlocatie


Onze school heeft een structureel onderwijsaanbod, dat zich richt op het bevorderen van de sociale competenties van leerlingen. Hiervoor gebruiken wij het programma van De Vreedzame School. Wij hebben aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin en proberen de betrokkenheid van leerlingen bij de samenleving te bevorderen.

Onze visie op actief burgerschap en sociale integratie en de manier waarop dit in ons onderwijsaanbod gestalte krijgt sluit aan bij de missie/visie van onze school. 


Wat leert uw kind op EC ’t Sparrenbos?

Volgens de wettelijk richtlijnen behoort een kind jaarlijks gemiddeld 940 lesuren te volgen.
Deze lesuren zijn opgesplitst in verschillende vakken:

 • Nederlandse taal
 • Engels, groep 5 t/m 8
 • Schrijven (methodisch)
 • Rekenen / wiskunde
 • Oriëntatie op mens en maatschappij: DaVinci en Vreedzame school
 • Oriëntatie op natuur en techniek: DaVinci
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs en spel

 

DaVinci werkwijze

Wij werken met de methode DaVinci, een nieuwe werkwijze voor Oriëntatie op Jezelf en de Wereld. Deze methodiek werkt vanuit een geïntegreerd aanbod van verschillende vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing.Belangrijk voor het maken van deze keuze voor DaVinci zijn:                   

 • Hogere Orde denken
 • 21th century Skills
 • Coöperatief werken
 • Mindmappen
 • Het Themawerkstuk en de themamap

Voor ouders/verzorgers is er de mogelijkheid om de thema’s van DaVinci te volgen: www.davincivoorthuis.nl


ICT en ons onderwijs

We zijn op ’t Sparrenbos in het bezit van diverse hardware in alle groepen waarmee we het onderwijs ondersteunen. 

De groepen 1 t/m 4 werken met Ipads ter ondersteuning, de groepen 5 t/m 8 met Chromebooks. Daarnaast hebben alle kinderen van groep 4 t/m 8 een eigen snappet tablet. Snappet gebruiken wij voor de vakken rekenen, taal/spelling en begrijpend lezen. De kinderen maken voor deze vakken de verwerking niet meer in een werkboek maar op snappet. Aan de hand van snappet geven we Interactieve instructielessen, waarna de kinderen gaan werken aan hun adaptieve lesstof. Tijdens het werken krijgen ze direct feedback en kunnen ze hun eigen ontwikkeling volgen. Snappet is gebaseerd op actuele didactieken en geeft ons het inzicht dat nodig is om alles uit iedere leerling te halen.

De communicatie tussen school en ouders verloopt voornamelijk via de Social Schools app. 


SchoolBiEB

Wij hebben in beide locaties een schoolbibliotheek van de Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch die o.a. met medewerking van vrijwilligers (ouders) onderhouden wordt. De kinderen lenen boeken die mee naar huis mogen en/of worden gebruikt tijdens de lessen. De schoolBiEB is op verschillende momenten per week geopend.


Sparrenpodium

Tenminste tweemaal per jaar laten groepen van EC t Sparrenbos zien wat ze kunnen op ge­bied van dans, toneel, voordracht e.d. Ouders, opa’s/oma’s enz. zijn dan van harte welkom. De precieze data per groep kunt u terug vinden op onze jaarkalender op de website.


Verkeer

Als Educatief Centrum ’t Sparrenbos willen wij ons sterk maken voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom staat verkeerseducatie bij ons structureel op het lesprogramma van groep 1 t/m groep 8. Wij nemen deel aan het project “het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL”). Wij willen op deze manier laten zien dat Educatief Centrum ’t Sparrenbos aandacht besteedt aan verkeersveiligheid in en rondom de school, en een gedegen aanbod voor verkeerseducatie nastreeft. Het BVL is een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. Daarom werken wij op onze school aan kwaliteitsverbetering rondom:

 • de schoolorganisatie;
 • verkeerseducatie in de klas;
 • verkeerseducatieprojecten;
 • praktische verkeerseducatie;
 • een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes;
 • de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.

De kinderen van groep 7 krijgen gewoonlijk in de maand april de gelegenheid om het verkeersdiploma van 3VO te behalen. Dit betreft alleen een theoretisch gedeelte. De school verzorgt daarnaast ook voor groep 7 een praktisch verkeersexamen.

 

Cultureel programma

Alle groepen volgen ieder schooljaar enkele activiteiten uit het cultureel aanbod voor het basisonderwijs van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Alle kinderen van de groepen 5 zijn aangemeld voor het project ‘Klas en kunst’. Wanneer onze aanmelding ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd, zullen de kinderen uit deze groepen intensief kennismaken met een aantal aspecten van ’Kunst’.De kinderen zullen bezig zijn met muziekinstrumenten, dansvormen, theateropdrachten en beeldende opdrachten. Er wordt zo aan een attitudevorming gewerkt, hetgeen een basis kan zijn om daarna vrij een keuze te maken voor verdere ontplooiing, ook buitenschools. Per onderdeel plannen we 4 à 5 bijeenkomsten.


Sparrenbos is gezond: Beweging

Onze kinderen spelen in de ochtend na de pauzehap vijftien minuten buiten, alle leerkrachten gaan mee naar buiten om te surveilleren. De pauzes zijn verdeeld per leeftijd, om een grote drukte te voorkomen op het schoolplein. In de middag gaan de jongste kinderen ook naar buiten toe. Twee keer per week hebben onze kinderen een gymles: een materialen- en een spelles. De groepen 1/2 maken gebruik van de speelzaal op de onderbouw, de groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sporthal ‘De Hazelaar’. Op ‘t Sparrenbos worden de gymlessen verzorgd door Renske, onze vakdocent voor gymnastiek.

Belangrijk om te weten:
Meebrengen
Gymkleding en gymnastiekschoenen speciaal voor binnen (geen zwarte zolen).

Gymtijden:
Groep 3: tot carnaval alleen op dinsdag, na carnaval ook op donderdag                        
Groep 4 tot en met 8: dinsdag en donderdag


Sparrenbos is gezond: Gezonde Voeding

N.a.v. gesprekken met GGD, team, leerlingenraad, klankbordgroep, medezeggenschapsraad en ervaringen van andere scholen, komen wij tot de volgende afspraken:

 • Voorlichting via een lespakket
 • Voorlichting door “te visualiseren”
 • Voorlichting / advies ouders via o.a. nieuwsbrief / email / thema-avonden
 • Jeugdtandzorg / centrum voor tandzorg verzorgen workshops

Pauzemoment rond 10.00u:

 • Alleen groente en fruit.
 • Beker/bidon is verplicht, met voorkeur voor water.
 • Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.
 • Mocht u vragen of zorgen hebben betreft deze keuze, dan horen wij het graag.

Traktatie van leerlingen:

 • Wij adviseren om de traktatie zo gezond mogelijk te houden.

Het goede voorbeeld:

 • Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leerkrachten een snoepreep nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. Dus voor de medewerkers van EC ’t Sparrenbos geldt ook: alleen fruit/groente en water, thee of koffie bij het pauzemoment.

Toezicht op beleid:

 • Bij niet toegestane pauzehap gaat er een standaardbriefje mee naar huis met uitleg voor de ouders. School zorgt eenmalig voor vervangende pauzehap.
 • Als het standaardbriefje niet voldoende verbetering oplevert, gaat de leerkracht in gesprek met de ouders.
 • Als daarna nog geen verbetering zichtbaar is, dan gaat het managementteam in gesprek met de ouders.