Klachtenprocedure

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.


1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen van de school. De contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

  • Daphne Buitenkamp: daphne.buitenkamp@signumonderwijs.nl
  • Suzanne v.d. Poll: suzanne.vanderpoll@signumonderwijs.nl

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.

Stichting SignumMevrouw
Mabel van der Laag (voor ouders)
De heer Hans Asbreuk (voor medewerkers)
Tel.: 073 850 78 50

Vertrouwenswerk.nl, mevrouw Irma van Hezewijk
Tel.: 06 5464 7212

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

 

2. Overige klachten en problemen

Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur:
Stichting Signum
De heer J. Heijmans (voorzitter)
Postbus 104, 5240 AC Rosmalen
Tel.: 073 850 78 00

Onafhankelijke klachtencommissie
Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze klachtencommissie:
Stichting KOMM
Mevrouw M. Arends-Deurenberg
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
Tel.: 06 15884973
Email: m.arends@komm.nl

Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: https://www.komm.nl/