Aanmelden onderwijs

Inschrijfformulier

U wilt uw kind aanmelden bij onze school? Graag!


U kunt het ingevulde formulier inleveren bij onze administratiemedewerker of mailen naar info@ecsparrenbos.nl.


Algemene toelichting

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op Educatief Centrum Sparrenbos.


Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:

  • de directie en administratie van de school
  • het schoolbestuur - stichting Signum
  • de inspectie van het basisonderwijs
  • de rijks accountant van het ministerie van OCW

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van de leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft.


*Toelichting sofinummer

U bent verplicht een kopie van een bewijsstuk voor het sofinummer in te leveren. Het sofinummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:

  1. Op het officiële document wat u daarvoor van de overheid gekregen heeft. Bent u het kwijt dan kunt u bij ieder belastingkantoor met een publieksbalie een nieuwe opgave krijgen.
  2. Op het paspoort of identiteitskaart van de leerling.
  3. Op de zorgpas of zorgpolis waar het burgerservicenummer van het kind op vermeld staat. Voor alle duidelijkheid: sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers
  4. Op een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. Controleer of het sofinummer er daadwerkelijk op staat.