Stel cookie voorkeur in

Tips / boeken

Boeken en links voor ouders van kinderen die iets extra’s nodig hebben.

Soms hebben kinderen iets extra's nodig; bijvoorbeeld wanneer ouders gaan scheiden of er een dierbare ziek is, een kind wat meer weerbaar mag worden etc.

Dan is de mogelijkheid om hen aan te melden voor een training bij het Regionaal Trainingscentrum. De aanmelding verloopt over het algemeen via de intern begeleider.

Op www.regionaaltrainingscentrum.nl vindt u alle info over de diverse trainingen.

 

ADHDADD met hyperactiviteit (ADHD) Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

ADD met hyperactiviteit is herkenbaar aan een gebrek aan concentratie, impulsiviteit en hyperactiviteit die begint voor het zevende levensjaar, minstens zes maanden aanhoudt en niet te wijten is aan andere psychiatrische afwijkingen of invloeden uit de omgeving, bijvoorbeeld als reactie op problemen in de gezinssfeer.


ADD zonder hyperactiviteit (ADD) Attention Deficit Disorder

Het voornaamste kenmerk van ADD zonder hyperactiviteit is een duidelijk gebrek aan concentratie. Onderzoek bij kinderen met deze diagnose laat zien dat ze vaker last hebben van angst- en leerstoornissen. Hoewel er geen onderzoeken zijn gedaan naar volwassenen met deze afwijking, wordt verwacht dat ADD zonder hyperactiviteit een ander effect heeft dan ADD met hyperactiviteit. Deze laatste groep heeft meer gedragsproblemen die in verband worden gebracht met oppositionele en gedragsstoornissen.

 

Boeken

• De opvoedwijzer ADD&ADHD; Edward Hallowell en Peer jensen.

• Dit is ADHD;  Jan Buitelaar& Arga Paternotte

• ‘Weet jij wat ADHD is?’. Monique Baard

• Ze vinden me druk; Martine Delfos

Speciaal voor kinderen zijn deze boeken Ze zijn geschikt voor kinderen vanaf een jaar of acht. En zijn gericht op kinderen die iemand kennen met ADHD. 
 

• Brammetje baas

een prentenboek voor jonge kinderen over een jongetje met ADHD

 

Autisme

Autisme is een informatieontwikkelingsstoornis en uit zich per persoon anders. Mensen met autisme hebben doorgaans verschillende (sociale) problemen. Kenmerkend zijn: een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, een beperkt gebruik van de fantasie en een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden. Mensen met autisme zijn vaak meer of juist minder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

 

Boeken

• Dit is autisme; Colette de Bruin

• Internetlink: https://www.geefmede5.nl

 

BALANS

Steun kinderen met ontwikkelingsproblemen bij: lezen, schrijven, rekenen, bewegen, plannen, organiseren en contact maken.

https://www.balansdigitaal.nl/

 

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.

De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

 

Boeken:

• Dit is dyslexie; Prof. Dr. Aryan van der Leij

• De gave van dyslexie; Tom Braams

• Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is; Chantal Engebers

www.passendlezen.nl

 

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht en is nauw verwant aan dyslexie. Immers, er wordt gerekend met symbolen die bij elkaar getallen vormen (net zoals letters woorden vormen bij geschreven taal). Er kunnen meerdere oorzaken zijn zoals een hersenbeschadiging, of het kan erfelijk van aard zijn.

Er worden drie vormen van dyscalculie onderscheiden: geen cijfers en getallen kunnen lezen of op de juiste manier opschrijven; het op de verkeerde plek plaatsen van cijfers en getallen; de rekenregels niet (meer) beheersen.

 

Boeken

• Kinderen met dyscalculie; Annemarie Desoete en Tom Braams

 

DCD

Developmental Coördination Disorder of coördinatie-ontwikkelingsstoornis

Kinderen die DCD hebben, hebben moeite met het aanleren en uitvoeren van motorische taken, zoals zich aan- en uitkleden, fietsen, zwemmen, tekenen, knippen en schrijven. Handelingen die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn, vergen voor deze kinderen heel veel inspanning. De symptomen variëren met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Doordat DCD voor een deel een rijpingsprobleem van het centrale zenuwstelsel is, verminderen de problemen uiteindelijk wel wat. In de loop van de tijd worden de motorische vaardigheden beter, al kost het wel meer inspanning dan bij kinderen zonder DCD.

 

Boeken

• Mijn kind heeft DCD; Kaat dewitte en Grietdewitte

• DCD survivalgids; Paul Calmeyn en Nico de Braeckeleer

 

Hoogbegaafdheid

Strikt genomen hebben kinderen die hoogbegaafd zijn, een IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid heeft ook te maken met de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het gaat dus om een bijzondere manier van denken en van doen. Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol.


 

Boeken

• Hoogbegaafdheid, Nou en?; Wendy Lammeers van Toorenbrug

• De begeleiding van hoogbegaafde kinderen; James T Webb, Janet l. Gore
Edward R. Amend, Arlene R. de Vries

 

 

NLD 

Nonverbal Learning Disabilities. In het Nederlands betekent dit Niet -Verbale Leerstoornis

Kinderen/mensen met NLD zijn verbaal heel sterk (kunnen heel goed praten). Bovendien hebben ze vaak een goed geheugen. Daarom duurt het ook een tijdje voordat men door heeft dat er iets met het kind aan de hand is. Ze worden als kind vaak door hun omgeving als bijdehand gezien, omdat ze alles zo goed weten te verwoorden en een ruime woordenschat hebben. De problemen liggen echter op het non-verbale (letterlijk: niet-talig) gebied. Ze hebben moeite met het snel begrijpen van informatie die ze visueel (door te kijken) waarnemen. Maar hun problemen liggen ook op het gebied van de motoriek (het bewegen) en op het sociale gebied (omgang met andere kinderen). Bovendien praten mensen met NLD wel veel, maar vaak met weinig inhoud en zonder kop en staart. Ze blijven vragen stellen en blijven praten.

Mensen met NLD zijn extreem prikkelgevoelig. Alle prikkels (gehoor, zien, voelen, ruiken, proeven) komen ongefilterd binnen en kunnen als heel heftig ervaren worden. Bovendien is men niet in staat om informatie in het hoofd goed te ordenen, waardoor al snel het gevoel van chaos in het hoofd ontstaat. Niet alleen in het hoofd heerst chaos, ook om hen heen is het lastig een goede ordening en structuur aan te brengen.

Voor mensen met NLD kost het veel energie om de dag door te komen, omdat men alles zo intensief beleeft en meer moeite moet doen om aangehaakt te blijven. Aan de buitenkant is dit vaak niet te zien!

 

Boeken

• NLD bij kinderen; Adriaan Kievit

 

TOS

Taal ontwikkelingsstoornis

Link: https://www.kentalisshop.nl/nl/boeken-en-media