Stel cookie voorkeur in

MR: Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar personeel en ouders van de school gelijk vertegenwoordigd zijn. Op EC ’t Sparrenbos bestaat de MR uit vier personeelsleden en vier ouders. Het schoolbestuur moet zijn voorstellen aan de MR voor advies of instemming voorleggen. De schooldirectie voert namens het schoolbestuur het overleg met de MR.

Via de medezeggenschapsraad kunnen personeelsleden en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De onderwerpen die in de MR besproken worden zijn onder meer de financiën, de organisatie, de formatie, het taakbeleid, het schoolplan, het zorgplan, de vakantieregeling, schooltijden, tussenschoolse opvang en de schoolgids. De MR kan in principe alles bespreken met de schooldirectie zolang het geen individuele situaties zijn.

De personeelsleden van de MR worden voorgedragen door het team. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders en hebben een zittingsperiode van 3 jaar. MR leden zijn herkiesbaar en indien er meerdere kandidaten zijn worden er verkiezingen gehouden.

De MR vergadert zo’n acht keer per schooljaar. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met de onderwerpen die de MR dat schooljaar wil bespreken. Na afloop van een schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt. Verslagen en jaarplan zijn op de website terug te vinden.

Indien u vragen heeft aan de MR kunt u deze stellen via: mrsparrenbos@googlegroups.com of milon.vandommelen@signumonderwijs.nl

 

De medezeggenschapsraad van EC ’t Sparrenbos bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Afgevaardigden namens de ouders:
Annette Bormans, Thijs Frederiks, Dana van den Dungen en Yvonne van der Pasch

Afgevaardigden namens het personeel:
Sonja Peperkamp, Milon van Dommelen, Sonja Ulehake en Pamela Plasmijer

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de Stichting Signum functioneert een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten van de scholen die tot Signum behoren, nemen deel in de bovenschoolse medezeggenschap. De taken van de GMR zijn dezelfde als die van de MR maar dan op bestuursniveau. De leden van de GMR worden gekozen uit en door vertegenwoordigers van de MR-en, die zijn gekozen in de verkiezingsplatforms voor personeel en ouders.