Stel cookie voorkeur in

Communicatie

Website

Op de website hebben alle groepen een eigen webpagina, die actueel is met allerlei specifieke groepsinformatie. Tevens zijn er verschillende formulieren, documenten en protocollen leesbaar op onze website.

 

Rapportgesprekken

Drie keer per jaar komt in de groepen 1 t/m 8 een rapport mee naar huis, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen en de vorderingen van uw kind. Aan de schriftelijke rapportages zijn gesprekken gekoppeld. Bij het eerste rapport 15 minuten en bij het tweede en derde rapport 10 minuten. 

Omdat wij vinden dat we, ook in geval van scheiding, beide ouders op eenzelfde manier behoren te informeren, doen we een beroep op gescheiden ouders om samen de oudergesprekken bij te wonen. Volgens ons heeft dat alleen maar voordelen voor zowel kind(eren), ouders, als school. Natuurlijk hoeft u niet te wachten tot deze rapportagemomenten. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Het kan natuurlijk ook gebeuren, dat de leerkracht met u contact opneemt wanneer er iets speelt waarvan de leerkracht vindt dat het belangrijk is en dat u als ouder er ook van op de hoogte bent. Wanneer uw zoon of dochter in aanmerking komt voor activiteiten in het kader van extra leerlingenzorg brengen wij u daar altijd van op de hoogte.

Voor de ouders van groep 8 (de schoolverlaters) geldt een meer aangepaste procedure i.v.m. de advisering over de stap naar het voortgezet onderwijs. U hoort hier meer over tijdens de informatieavond van groep 8.

 

Strookjes per post of digitaal

Het zal voorkomen, dat uw kind informatie van school meebrengt. Regelmatig vragen wij via een strookje uw reactie. Wij gaan ervan uit, dat een strookje als vanzelfsprekend binnen één week ingevuld en wel terug op school is (of digitaal aangeleverd), tenzij anders (b.v. kortere tijd) aangegeven is.

 

Social media

Wij communiceren via onze Twitteraccount @ecsparrenbos. Tevens hebben wij richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media voor alle medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, vrijwilligers, studenten, onderzoekers, gastlessprekers, RT-ondersteuners: