Stel cookie voorkeur in

Waar staan wij voor?

Onze kernwaarden

Wij hebben in het team de volgende waarden met elkaar vastgesteld:

 

Persoonlijke ontwikkeling

Alles wat mogelijk is uit kinderen halen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Leren van en met elkaar, in ontwikkeling blijven, talenten ontwikkelen en een uitdagende speel- en leeromgeving bieden.
Dit zie je op EC ’t Sparrenbos aan:

 • Differentiatie bij rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen
 • ECstra en Newtonkids
 • Groepsdoorbrekende activiteiten
 • Werken vanuit interesses van leerlingen
 • Hogere orde denken staat centraal bij DaVinci
 • Structureel Coöperatief leren
 • Hoekenwerk
 • Vieringen en voorstellingen
 • KIJK, Zien, leerlingvolgsysteem: delen van resultaten met ouders
 • Studiedagen, scholing en cursussen
 • Activiteiten op niveau van het kind ( 3+)
 • Locatiebreed werken (opendeuren beleid)
 • Uk en Puk methode
 • Welbevinden op de BSO; met ouders en kinderen delen
 • Workshops, zomerwereldweken en BSO kamp

 

Veiligheid

Jezelf durven/mogen zijn, geaccepteerd en gerespecteerd voelen, doorgaande lijn in afspraken/regels.
Een vertrouwensrelatie opbouwen, een veilige omgeving, grenzen aangeven, de drie R-en (rust, reinheid, regelmaat). Dit zie je op EC ’t Sparrenbos aan:

 • De Vreedzame school
 • Mediatoren bovenbouw
 • Zichtbare kapstokregels
 • Afspraken over pedagogische aanpak
 • Preventieve aanpak, pestprotocol
 • Vertrouwenspersonen
 • Leerkrachten zijn buiten tijdens het buitenspelen
 • Gescheiden buitenspelen
 • Professionele overblijfomgeving
 • 4 ogen beleid
 • Veilig gebouw/omgeving
 • Afspraken over de buiten en binnen regels
 • Begeleiding in spel en ontwikkeling en met de dagelijkse omgang met elkaar
 • Continuïteit in het dagritme
 • Vaste medewerkers op de groep

 

Verbinden

Samen verantwoordelijk, elkaar ondersteunen, op de hoogte zijn van wat er speelt, aandacht voor het individu, collegialiteit. Dit zie je op EC ’t Sparrenbos aan:

 • Ouderparticipatie
 • Vieringen, sparrenpodium
 • Werkvormen bij DaVinci
 • Overleg parallelgroepen, onder- en bovenbouw
 • De Vreedzame School
 • Overleg tussen KDV/pa/BSO met onder- en bovenbouw
 • Afstemming thema’s en activiteiten ochtend
 • Warme overdracht
 • Open communicatie

 

 

Onze kernkwaliteiten

Wij hebben in het team de volgende kwaliteiten met elkaar vastgesteld, die specifiek gelden voor EC ‘t Sparrenbos:


Uitgaand van verschillen

Wij benaderen onze kinderen vanuit de gedachte dat wij het beste uit ieder kind willen halen, elk kind is uniek. Dit geldt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, als voor de ontwikkeling op het cognitieve vlak. Om dit optimaal tot zijn recht te laten komen hebben wij een professioneel team van medewerkers. Om de ontwikkeling van de talenten van leerlingen en medewerkers een kans te geven hebben we het motto:

EC ’t Sparrenbos, samen groeien, individueel ontwikkelen.

 

Onderzoekend

Wij stimuleren een onderzoekende houding bij onze kinderen. Bij de DaVinci, ECstra en Newtonkids start elke nieuwe activiteit met een onderzoeksvraag. De kinderen moeten een vraag formuleren, die centraal staat bij het onderzoek.

Kinderen zijn onderzoekers van hun eigen omgeving. Ze leren op hun eigen manier en tempo de wereld om zich heen te ontdekken en geven hier vorm en betekenis aan. De pedagogisch medewerkers zullen ze uitdagen om steeds verder op onderzoek uit te gaan.

 In de leeftijd groep 0-4 werken we met thema’s volgens Uk en Puk methode elk thema is opgebouwd in een vaste structuur.

Tevens is EC ’t Sparrenbos een academische opleidingsschool. Academische opleidingsscholen zijn opleidingsscholen, die het opleiden van leerkrachten verbinden met het door de leerkracht in opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.

Op EC ’t Sparrenbos zijn praktijkopleiders werkzaam, zij zijn gecertificeerd om aankomende pedagogisch medewerkers op te leiden.

 

Gestructureerd

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen op EC ’t Sparrenbos, dat ze graag naar ons kindcentrum gaan. Daarom proberen we ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau, tempo en belangstelling te begeleiden. Dit proces is haalbaar op ons kindcentrum als de kaders voor de kinderen duidelijk zijn: ze weten wat ze mogen, wat ze kunnen en tot hoever ze mogen gaan. Wij hanteren gezamenlijke afspraken van het kinderdagverblijf en de groepen 1 t/m 8 op het gebied van omgang (Vreedzame School), ontwikkeling (direct instructiemodel, verlengde instructie) en de vaardigheden samenwerking (Structureel Coöperatief leren) en het toepassen van ICT (protocol mediawijsheid en inzet tablet).

 

Opbrengstgericht

Op EC ’t Sparrenbos betekent opbrengstgericht werken: het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten van onze kinderen.

Ook is het van groot belang dat kinderen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn. Deze tevredenheid is meetbaar via verschillende instrumenten ZIEN en kwaliteitsvragenlijst KCM (Kindcentrum Monitor). Tevens voldoen wij aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs, dit is meetbaar door o.a. het leerlingvolgsysteem.

Voor de dagopvang betekent dit dat we voldoen aan de GGD richtlijnen. We meten jaarlijks het welbevinden op de BSO middels een vragenlijst voor kinderen en ouders. De kinderen op 0-4 volgen we met KIJK.

Bij opbrengstgericht werken zijn er hoge verwachtingen van de kinderen en wordt er uitgegaan van doelgericht werken. De doelen worden op groepsniveau geformuleerd en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

Er zijn kwaliteitskaarten ontwikkeld met betrekking tot opbrengstgericht werken. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Zie de kwaliteitskaarten effectieve onderwijstijd en actieve betrokkenheid van kinderen.

 

Verbondenheid

Wij zijn een kindcentrum van 0 tot 13 jaar, met een kinderdagverblijf, peuterarrangement, een basisschool en een tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Tevens werken wij samen met onze ouders en onze buurtbewoners. Deze intensieve samenwerking vergroot ons gevoel van verbondenheid. Wij zijn solidair, werken effectief samen en durven onze mening te geven in het belang van de organisatie. We hebben namelijk één gezamenlijke doel: het kind staat centraal.